Katas im Kiryoku Dojo

Hauptkatas

Pinan Shodan

Pinan Nidan

Pinan Sandan

Seisan

Shin Tai Sho

Wanshu Sho

Pinan Godan

Neihanchi

Chinto

Seiuchin

Itosu no Passai

Genkauken no Araku

Kusanku Dai

Sanchin Katas

Sanchin Ichi

Sanchin Ni

Seifa

Tensho

Kinderkatas

Kihon Kata Ichi

Kihon Kata Ni

Kihonkata San

Kihon Kata Yon

Kihon Kata Go

Waffenkatas

Kihon no Hanbo Ichi

Katana Ichi

Muzo-No-Zen

Und diverse Umsetzungen waffenloser Katas auf Waffen.